ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی   پیشرفت

تعمیق و تکمیل الگوی پایه   پیشرفت

سیزدهم و چهاردهم اردیبهشت‌ماه 1396
کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 
 فراخوان کنفرانس محورهای کنفرانس پیام رئیس مرکز سخن دبیر کنفرانس فهرست نویسندگان فهرست مقالات جست‌وجوی مقالات بروشور کنفرانس ‌پیش‌نویس اسناد الگوی پایه

سخن دبیر کنفرانس


باسمه تعالي

برگزاری موفقیت‌آمیز سلسله کنفرانس‌های هدفمند در موضوعات مرتبط با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ، با مشارکت گسترده و فزاینده اندیشمندان و پژوهشگران برجسته کشور، گام بلندی در راستای تولید محتوا و تعمیق ادبیات موضوعی دراین حوزه بسیار مهم محسوب می شود و نوید بخش ظهورنخستین بارقه های گفتمان پیشرفت در جامعه علمی و نخبگانی کشور است . ارایه بیش از یکهزاروسیصد مقاله علمی از میان انبوه مقالات واصله به شش کنفرانس برگزار شده از سال 1391 تا کنون و مشارکت حدود دوهزار پژوهشگر حوزه و دانشگاه در تالیف و تدوین این مجموعه مقالات گنجینه علمی ارزشمندی فراروی دست‌اندرکاران طراحی و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت قرارداده است.

اینک زمان آن فرا رسیده است که با داده‌کاوی محتوایی مقالات و استخراج و دسته‌بندی مناسب گزاره‌های پرتکرارو مفاهیم کلیدی ، نکات اساسی مورد تاکید مقاله دهندگان به عنوان دیدگاه بخش مهمی از جامعه علمی کشور استحصال و در طراحی و تکمیل الگوبکار گرفته شود. بررسی‌های اولیه در محتوای مقالات مبین آن است که از نخستین کنفرانس تاکنون بمرور فضای ذهنی اندیشمندان و پژوهشگران از حوزه چیستی و چرایی الگو به حوزه پیچیده‌تر چگونگی طراحی و اجرای آن منتقل شده‌است . کاهش تدریجی بسامد مقالات انتزاعی و افزایش شمار مقالات انضمامی و نزدیک به حوزه عمل گواه این مدعاست.

ضمنا با مطالعه مشخصات شرکت کنندگان و مقاله دهندگان بعنوان یک مجموعه آماری و تفکیک انها بر حسب شاخصه هایی نظیرحوزه تخصصی ، جنسیت ، کسوت ، منطقه جغرافیایی ... این نتیجه حاصل می شود که خوشبختانه کنفرانس‌های سالانه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بتدریج از عمق نفوذ مناسبی برخوردار شده است و پیام آن به بخش‌های مختلف جامعه نخبگانی در سراسر کشور منتقل گردیده است. گرچه تا وضع مطلوب هنوز فاصله زیاد است.

این کنفرانس همچون پنج کنفرانس پیشین با استقبال چشمگیر اندیشمندان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه مواجه شده است. در مهلت مقرر تعداد 502 مقاله علمی به دبیرخانه کنفرانس واصل شد که پس از انجام داوری‌های گسترده توسط حدود 80 نفر از شخصیت‌های علمی نهایتاً 342 مقاله پذیرفته شد که حدود 112 مقاله بصورت شفاهی و مابقی به صورت پوستر ارائه خواهد شد. از انجاکه موضوع این کنفرانس تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت است لذا در فاصله کوتاهی پس از کنفرانس پنجم ، با بهره گیری از نقدها و پیشنهادات اصلاحی مطروحه در آن کنفرانس ویراست جدیدی برای هر یک از حوزه‌های پنجگانه سند الگوی پایه تهیه و در سامانه کنفرانس ششم قرار داده شد. اینک زمان آن فرارسیده است که این ویراست‌ها در این همایش وزین علمی در بوته نقد و ارتقا قرار گیرد. لذا مهمترین هدف این کنفرانس تبیین، نقد و اصلاح و تکمیل این متون است. بی شک بحث‌های عالمانه این کنفرانس به استحکام واتقان گزاره‌ها و انسجام بخشی متون کمک خواهد نمود.هادي اكبرزاده
دبیر پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
و معاون علمی و تقسیم کار ملی مرکز


تمامی حقوق مادی و معنوی این لوح فشرده متعلق به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.