سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
واکاوی مفاهيم و نظريه‌های رايج توسعه و تجارب ايران و جهان: به سوی نظريه اسلامی ايرانی پيشرفت
سي‌ويكم ارديبهشت‌ماه و يكم خردادماه 1393

کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 
 فراخوان کنفرانس پیام رئیس مرکز پیام دبیر کنفرانس فهرست نویسندگان فهرست مقالات جستجوی مقالات
باسمه تعالي
نظام جمهوری اسلامي در ساختاري حکيمانه طراحی شده است. بنابراين، تصميم‌سازی‌های اساسی و تعيين مسير پيشرفت آن بايد با مشارکت گسترده دانشمندان، صاحب‌نظران و نخبگان انجام شود. اين امر در سنخيت و تناسب تام با روح و جان نظام است که در قانون اساسی منعکس است.
همچنين، گفتمان‌های اساسی‌اي که در جامعه شکل می‌گيرد و حرکت‌های فکری و نظری‌اي که زيربنای اقدامات مهم برای پيشرفت کشور است، بايد با انديشه ورزی و ابراز نظر شخصيت های علمی حوزوی و دانشگاهي انجام شود. تصميمات مهم کشور بايد در حلقه‌های علمی، تصميم‌سازی شود تا بر اساس آن، مسئولان کشور، تصميمات صائب را اتخاذ کنند.
ضرورت تدوين الگوی جامع پيشرفت از ديرباز مد نظر بسياری از فرهيختگان و دانشمندان کشور بوده است و اساساً يکی از علل عدم دستيابی به پيشرفت کامل در همه ابعاد کشور را در نبود چنين الگويی می‌توان جست.
رهبر معظم انقلاب اسلامی، تدوين الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت را به عنوان سند بالادستی اسناد راهبردی کشور در دي‌ماه 1389 در نخستين نشست انديشه‌های راهبردی مطرح فرمودند. بر اساس اين، مرکز الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت تأسيس شد و رئيس و اعضای شورای عالی مرکز بر اساس حکم معظم له منصوب شدند. مرکز الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت تا کنون برنامه‌های متعددی با هدف بهره‌مندی از آرا و ديدگاه‌ها و مشارکت گسترده نخبگان، فرهيختگان و دانشمندان کشور در تدوين الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت برگزار کرده است و در نظر دارد در ادامه برنامه‌های پيشين، به ويژه برگزاری کنفرانس‌های اول و دوم الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت با عناوين «نقشه راه طراحی و تدوين الگو» و نيز «مفاهيم، مبانی و ارکان پيشرفت» -که با شرکت استادان و محققان و شخصيت های ممتاز دانشگاهی و حوزوی در دهم و يازدهم خردادماه 1391 و هجدهم و نوزدهم ارديبهشت‌ماه 1392 در محل کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ايران برگزار شد، سومين کنفرانس الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت را با عنوان «واکاوی مفاهيم و نظريه‌های رايج توسعه و تجارب ايران و جهان: به سوی نظريه اسلامی ايرانی پيشرفت» برگزار کند.
اهداف اين كنفرانس عبارت است از:
1- فرصت‌آفرينی برای ارائه آخرين يافته‌ها و دستاوردهای محققان و دانشمندان کشور در زمينه‌های مرتبط با محورهای کنفرانس
2- بهره مندی از نظرات و ديدگاه های علمي نخبگان، فرهيختگان و دانشمندان کشور در تدوين الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت
3- ايجاد محيط تبادل نظر و تضارب آرای تخصصی صاحب‌نظران و تعميق گفتمان علمی در زمينه‌های مرتبط با محورهای کنفرانس

محورهای کنفرانس

 

© 1393 تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به مرکز  الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می باشد.
طراحی و برنامه نویسی: گروه طراحی کامل